Welcome: użytkowniku
logo
Zostań reporteremDodaj miejsce

Regulamin

Art. 1  Wstęp

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego WartoByć.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.WartoByć.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora – firmy SAWEDRA Ltd. 95 Wilton Road, Suite 3, London (SW1V 1BZ) United Kingdom, oraz Administratora jako podmiotów zarządzających i prowadzących Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

Art. 2 Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

2.1 Operator – podmiot prowadzący i zarządzający Serwisem.

2.2 Administrator - podmiot sprawujący kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.

2.3 Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2.4 Serwis - społecznościowy portal WartoByć.pl, figurujący pod adresem internetowym www.WartoByć.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.

2.5 Baza Kont (Profili) - zbiór informacji i zdjęć przekazanych Operatorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Operatora usług.

2.6 Konto Indywidualne - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on informacje i zarządza nimi.

2.7 Konto Firmowe – konto zarządzane przez właściciela lokalu/miejsca/obiektu zarejestrowanego w serwisie. Służy ono do prezentowania informacji o lokalu/ miejscu, zdarzeniach i itp. Właściciel konta może umieszczać na nim zdjęcia związane z lokalem, nie naruszające zasad regulaminu ani praw autorskich.

2.8 Login – prywatna  i indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

2.9 Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

2.10 Profil - strona Użytkownika zawierająca informacje oraz zdjęcia przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.

2.11 Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników, Operatora oraz Administratora.

 

Art. 3 Wymogi techniczne

 

3.1. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Operatora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi oraz wymianę informacji zawartych w serwisie. Serwis udostępniania również informacje o lokalach/miejscach/obiektach  poprzez Konta Firmowe.

3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

3.3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

Art. 4 Uczestnictwo w serwisie

 

4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

4.3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Operatora na rzecz Użytkowników wyłącznie po zaakceptowaniu cennika usług przez obie strony.

4.4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://WartoByć.pl/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swojej daty urodzenia zgodnej z prawdą – w celu weryfikacji pełnoletniości, a także opcjonalnie pozostałych danych.

4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania osobą niepełnoletnim dostępu do niektórych treści Serwisu

4.7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

  d) wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji o mnie, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,

 e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

  f) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

 

Art.5 Korzystanie z serwisu


5.1 Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (Konto Indywidualne). Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

5.2 W momencie rejestracji  użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie, podanych przez siebie Operatorowi serwisu, informacji.

5.3 Operator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w myśl przepisów z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Operator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

5.5. Zawierając umowę z Operatorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora oraz innych Osób,

  b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, rzetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

  d) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkowników i innych Osób.

5.6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

5.7. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.

5.8. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących hazard, przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5.9 Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

5.10. Administrator ma prawo do usunięcia z Konta treści oraz zdjęć, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

 

Art. 6 Usługi dodatkowe

 

6.1 Osoba zarządzająca Kontem Firmowym może rozszerzyć świadczoną na jego rzecz przez Operatora Usługę o usługi dodatkowe, takie jak wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania "Wyróżnienie", "Reklama" na stronie głównej Serwisu, wysyłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych  użytkowników, powiększenie pojemności konta, itp.

6.2 Właściciel Konta Indywidualnego może rozszerzyć je o : pojemność konta - limit dodawanych zdjęć i filmów, opcję „Kto mnie oglądał” itp .

6.3 Zamówienie usługi odbywa się wg cennika podanego przez Operatora.

6.4 Operator zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Klientowi panelu obsługi oferty, który umożliwia m.in. edycję danych kontaktowych, opisu obiektu, dodanie lub zmianę zdjęć i filmów, wykupienie dodatkowych usług itp.

6.5 Możliwość wykupienia usług jest uwarunkowane ich dostępnością.

6.6 Korzystanie z panelu obsługi, zwanego też panelem klienta odbywa się na ściśle obowiązujących zasadach. Wszelkie próby łamania zasad oraz działanie na szkodę Operatora zakończą się nałożeniem blokady panelu klienta oraz w skrajnych przypadkach rozwiązaniem umowy.

 

Art. 7 Blokada lub usunięcie konta użytkownika

 

7.1. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

7.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

7.3. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

7.4. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu swojego Konta.

7.5. Umowa z Operatorem może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez usunięcie Konta w sytuacji:

  a) notoryczne naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Operatora,

  c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

7.6. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, odblokowanie Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

Art. 8 Odpowiedzialność

 

8.1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

8.2. Operator oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

8.3. Operator oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

8.4.Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

8.5. Administrator zastrzega sobie  prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych Osób.

8.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

8.7 Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

Art 9 Reklamacje

 

9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

Art. 10. Niezapowiedziane wiadomości e-mail

 

Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania do swoich Klientów oraz użytkowników niezapowiedzianych wiadomości e-mail. Dotyczyć one mogą wyłącznie tematyki działalności Serwisu.

 

Art. 11 Postanowienia końcowe

 

11.1. Regulamin serwisu jest dostępny pod adresem http://WartoByć.pl/sites/rules.

11.2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

11.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

11.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Operatorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Operatorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.

11.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu – 14.02.2011 r . Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

11.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.